Umowa użytkownikaUmowa użytkownika (zwana dalej "regulaminem", "umową") strony internetowej visitworld.today (zwanej dalej "stroną internetową", "portalem")


Korzystanie z portalu informacyjnego visitworld.today przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy.


Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Umowie, które wejdą w życie z chwilą ich opublikowania. Tekst aktualnej wersji Umowy jest zawsze dostępny na stronie visitworld.today. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza ich akceptację.


Kluczowe pojęcia


Strona internetowa (portal) - zbiór plików umieszczonych w sieci, połączonych przestrzenią adresową domeny www.visitworld.today.


Użytkownikiem Witryny (Użytkownik) jest każda osoba, która komunikuje się/działa w Witrynie i niniejszym automatycznie potwierdza pełną zgodę na postanowienia Umowy z Użytkownikiem.


Administratorem Witryny (Administracja) jest VISIT WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która posiada wszelkie stosowne prawa własności do Witryny i zarządza nią.


Treść oznacza dowolną zawartość informacyjną zasobu informacyjnego, w tym teksty, dane liczbowe, zdjęcia, filmy, elementy graficzne, w tym wiadomości i inne materiały.


1. Prawa i obowiązki administracji i moderatorów strony


1.1 Administracja ma prawo do zmiany wyglądu strony i jej zawartości w dowolnym czasie i bez uprzedzenia;


1.2 Administracja ma prawo do wysyłania użytkownikom powiadomień dotyczących korzystania z Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków komunikacji;


1.3. Moderator strony internetowej , wyznaczony przez Administrację, monitoruje i podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że treści zamieszczane na stronie odpowiadają tematyce strony. Moderator i Administracja Witryny dokładają wszelkich starań, aby wykluczyć z Witryny niedbałych, niedokładnych, obraźliwych, nieprawdziwych lub celowo niekompletnych informacji;


1.4 Administracja witryny może wykorzystywać dane osobowe użytkowników do komunikowania się z nimi, na przykład do powiadamiania ich o zmianach/aktualizacjach usług witryny lub do wysyłania ważnych powiadomień i innych podobnych wiadomości dotyczących produktów zamówionych przez użytkownika oraz do kontaktowania się w celach związanych z obsługą użytkownika/klienta, a także w celu informowania o promocjach, rabatach i ekskluzywnych ofertach witryny;


2. Wyłączenie odpowiedzialności


2.1. Artykuły i informacje oraz inne treści publikowane w Witrynie nie stanowią rekomendacji do inwestowania pieniędzy i nie mogą być traktowane jako zachęta do podjęcia działań;


2.2. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody, w tym utracone zyski lub utracone dane, szkody na honorze, godności lub reputacji biznesowej spowodowane w związku z korzystaniem z Witryny;


2.3 Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za konsekwencje wykorzystania informacji użytych/otrzymanych przez Użytkownika w Witrynie; 


2.4. Administracja udostępnia treści wyłącznie w celach informacyjnych, a roszczenia dotyczące niedokładności lub błędów obliczeń, stwierdzeń, wniosków mogą mieć jedynie charakter rekomendacji;


2.5. Wszelkie propozycje, zamiary, oświadczenia i inne oświadczenia nie mogą być traktowane jako oferta publiczna.


3. Prawa i obowiązki użytkownika


3.1 Użytkownik ma prawo do korzystania z informacji i funkcjonalności strony oraz do kontaktowania się z administracją strony w celu rozwiązywania sporów;


3.2. Publikowanie informacji na stronie internetowej z obowiązkowym linkiem do portalu "www.visitworld.today". 


4. Umowa o poufności i przechowywaniu danych osobowych


4.1 Gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, przetwarzanie, ujawnianie informacji otrzymanych przez Administrację Witryny w wyniku wizyty osoby prywatnej w Witrynie i / lub wypełnienia formularzy rejestracyjnych, w tym danych osobowych Użytkowników, jest przeprowadzane przez Administrację Witryny zgodnie z obowiązującym prawem. Osoba prywatna jest świadoma i zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jej danych osobowych przez Administrację Witryny w ramach i w celach przewidzianych w warunkach Umowy użytkownika; zobowiązuje się powiadomić Administrację Witryny na piśmie, jeśli chce wykluczyć swoje dane osobowe z baz danych Witryny.

 

4.2. W przypadku rejestracji na stronie internetowej lub wypełniania wniosków o produkty finansowe Towarzystw Ubezpieczeniowych, dane osobowe mogą być przekazywane następującym stronom trzecim:

- Systemy zbierania statystyk dotyczących odwiedzin portalu visitworld.today;

- Banki;

- Firmy ubezpieczeniowe reprezentowane na stronie internetowej; 

- Agenci ubezpieczeniowi.


4.3. Gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, przetwarzanie, ujawnianie informacji otrzymanych przez VISIT WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w wyniku odwiedzin na jej stronach internetowych i/lub wypełnienia formularzy rejestracyjnych, w tym danych osobowych użytkowników, odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


5. Koszt usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy


5.1 Koszt płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę jest określony w Warunkach Umowy Ubezpieczenia zamieszczonych na stronie internetowej, a także na odpowiednich stronach witryny internetowej dla każdej indywidualnej usługi, w tym wszystkie podatki i opłaty.


5.2 W przypadku funkcji Witryny udostępnionych Użytkownikowi, Administracja Witryny ustanowiła możliwość dobrowolnej płatności przez Użytkownika za pośrednictwem systemu płatności WFP, "LiqPay", "Portmone" (karty Visa i MasterCard) w celu wsparcia rozwoju zasobów internetowych i przetwarzania kwestionariuszy (opłata za usługę), o których mowa w niniejszej Umowie; jednocześnie wspomniana dobrowolna płatność dokonana przez Użytkownika nie oznacza otrzymania jakiegokolwiek dochodu (zysku), jak również zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. Ponadto kwota takiej dobrowolnej płatności nie wpływa na ilość bezpłatnych funkcji Witryny dostępnych dla Użytkownika. W przypadku płatności za pośrednictwem interfejsu systemu WFP, LiqPay lub Portmone, Użytkownik akceptuje warunki korzystania z usług tych witryn. Jednocześnie Strony uzgadniają, że Użytkownik nie będzie ponosił żadnych obowiązków związanych z deklarowaniem wyników działalności charytatywnej i nie otrzyma z tego tytułu żadnych korzyści podatkowych. Środki, które Użytkownik wpłaca do Serwisu jako opłatę za usługę, nie są inwestycjami i nie mieszczą się w zakresie działalności inwestycyjnej, co w związku z tym nie prowadzi do żadnych konsekwencji dla stron niniejszej Umowy przewidzianych w przepisach dotyczących działalności inwestycyjnej.


5.3 Kwota dobrowolnej płatności jako opłata za usługę jest określona w niniejszej Umowie.


5.4 Warunki, sposób, cena, termin (okres) wykonania i procedura płatności za usługi zostaną określone w drodze porozumienia stron przed rozpoczęciem świadczenia usługi. W każdym przypadku korzystanie z płatnych funkcji strony internetowej zostaną wykonane po dokonaniu płatności za usługę w sposób przewidziany w niniejszej Umowie oraz zgodnie z Umową i Umową ubezpieczenia. 


5.5. Koszt i procedura świadczenia usług, o których informacje są dostępne na Stronie internetowej, są określone w Umowie ubezpieczenia. 


5.6. Płatne usługi świadczone na rzecz Użytkownika Serwisu obowiązują przez cały okres opłacony przez Użytkownika Serwisu, z wyjątkiem ograniczeń przewidzianych w niniejszej Umowie i Umowie Ubezpieczenia.


5.7. Rozliczenia dokonywane są poprzez zapłatę przez Użytkownika Serwisu 100% kosztów usług przelewem bankowym na adres Usługodawcy z wykorzystaniem danych wskazanych przez Usługodawcę. Płatność może być dokonana przelewem w dowolny sposób wybrany przez Usługodawcę, w tym za pośrednictwem dowolnych systemów płatności wybranych przez Usługodawcę. Informacja o sposobie płatności dostępna jest na Stronie Internetowej.


5.8. Strony uzgadniają, że niektóre metody płatności za usługi mogą obejmować prowizję lub opłatę za usługi systemów fiskalnych, agentów rozliczeniowych, agregatorów płatności, banków, innych uczestników systemu płatności itp. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustanowienie takich prowizji lub opłat za usługi stron trzecich. 


5.9. Warunki i procedura świadczenia usług finansowych w zakresie transferu środków (przyjmowania płatności) są publikowane na oficjalnych stronach internetowych banków lub firm finansowych w Internecie. Użytkownik rozumie i zgadza się, że płacąc za usługi za pośrednictwem banków i instytucji finansowych, Użytkownik samodzielnie płaci prowizje bankowe i (lub) prowizje instytucji finansowych za przelew środków zgodnie z taryfami takich instytucji. Wydatki Użytkownika związane z płatnością za usługi będą ponoszone niezależnie przez Użytkownika i nie będą zwracane przez Usługodawcę. 


5.10 Strony uzgodniły, że usługi opłacone przez Użytkownika za pośrednictwem systemów płatności uznaje się za opłacone w momencie zaksięgowania środków na rachunku bieżącym systemu płatności wskazanego w Zamówieniu. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bieżącym systemu płatności Użytkownik Serwisu nabywa prawo do korzystania z Usług, za które dokonano płatności.


5.11 Uznaje się, że Użytkownik zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy, jeśli dokonał odpowiedniej płatności za dostęp do płatnych funkcji Serwisu.


5.12 Postanowienia niniejszej części Umowy o płatnych funkcjach Witryny wchodzą w życie z chwilą uruchomienia odpowiednich płatnych funkcji Witryny.


6. Warunki zwrotu wpłaconych środków


6.1. Zwrot środków wpłaconych przez Użytkownika za otrzymane usługi zarówno w ramach płatnych funkcji serwisu, jak i w ramach dobrowolnych.

Płatności, których Użytkownik może dokonać zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, będą dokonywane w następującej kolejności:

  1. jeżeli prośba (wniosek) o zwrot zostanie otrzymana w dniu dokonania płatności, wpłacone środki zostaną zwrócone po potrąceniu opłaty manipulacyjnej.

  2. jeśli żądanie (wniosek) zwrotu środków zostanie otrzymane następnego dnia lub w innym terminie po dokonaniu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych powodów zgodnie z klauzulą 3, środki zostaną zwrócone z potrąceniem do 40%.

  3. jeżeli żądanie (wniosek) Użytkownika o zwrot środków wpłynie w okresie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej lub po jej wygaśnięciu, środki nie zostaną zwrócone.

  4. jeżeli żądanie (wniosek) Użytkownika o zwrot środków jest uzasadnione zakupem nowej Polisy w tym samym Towarzystwie Ubezpieczeniowym na Stronie Internetowej, a okres ważności nie rozpoczął się, środki zostaną zwrócone po potrąceniu opłaty za usługę.


6.2. Użytkownik ma możliwość złożenia wniosku do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o przesunięcie daty ubezpieczenia przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia na czas nieokreślony na przyszłą podróż.


6.3. W celu anulowania usługi i zwrotu kosztów należy skontaktować się z [email protected] lub infolinią https://visitworld.today


Wyrażając zgodę na zasady korzystania z portalu informacyjnego, użytkownik zgadza się dobrowolnie uiścić opłatę serwisową w wysokości 8% zgodnie z Umową o Ofercie Publicznej za przetwarzanie jego formularza zgłoszeniowego, danych osobowych, a także ich przechowywanie i przekazywanie danych wyłącznie osobom określonym w punkcie 4.2 niniejszej Umowy.


Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zasad, prosimy o niekorzystanie z Witryny.